Nachádzate sa v časti: Akcie  »  Škol. rok 2023/2024

3. júna 2024 sme si so žiakmi  pripomenuli ich sviatok - MDD. I. stupeň, B2, 2B a C variant mali na školskom dvore pripravenú cestu rozprávkovým lesom s jednotlivými súťažnými stanovišťami, bazárom hračiek, maľovaním na tvár, sladkosťami. 

II. stupeň a žiaci B1 a B3 sa zúčastnili zábavného dopoludnia v meste, ktoré poriadali dobrovoľníci deťom.

Dňa 22. mája 2024 sa 5 žiačok z našej školy zúčastnilo tanečnej súťaže "Tanec bez hraníc" v Piešťanoch. Súťažili v kategórii moderný tanec a získali pekné tretie miesto. V rámci súťaže boli aj vystúpenia známych spevákov ako Ego, Majself, Yael - Matúš Kolárovský. V porote ani tento rok nechýbal herec Roman Pomajbo.

Dňa 17.5.2024 nás prišiel potešiť, poučiť a zabaviť náš kamarát, bábkoherec Maťo Žák. Pripravil si pre nás predstavenie "Zázračný autobus". Tentokrát sme spolu cestovali po Slovensku a spoznávali mestá, rieky, pohoria, ... Deti boli neustále v interakcii s hercom, naučili sa novú pieseň, oboznámili sa, ako sa majú správať v prírode, atď. Predstavenie sa všetkým veľmi páčilo.

Spojená škola vo Vrbovom vyhlásila výtvarnú súťaž na tému "Čarokrásny svet rastlín" v rámci Celoslovenského výtvarného salóna znevýhodnených detí 2024. Do súťaže naša škola poslala tri práce, ktoré s ostatnými budú vystavené od 12.6. do 25.6.2024 v priestoroch gymnázia vo Vrbovom, kde sa uskutoční i vernisáž. Víťazné práce budú odmenené peknými cenami. Súťažné práce našich žiakov si môžete pozrieť v internetovej galérii - Práce našich detí.

 

16. mája 2024 v Zariadení pre seniorov na ulici T. Vansovej  vystúpili naši žiaci s hudobno - tanečným pásmom ku Dňu matiek. Program sa klientom veľmi páčil a deti odmenili potleskom a poďakovaním. Na záver deti obdarovali starkých vlastnoručne zhotovenými darčekmi so želaním krásnych a pokojných chvíľ a pevného zdravia.

Školská akcia "Prevencia proti šikane" bola uskutočnená v dňoch 14. a 15 mája 2024 pre žiakov A a B variantu.

Prebiehala ako:

- prezentácia venovaná problematike šikany na školách

- beseda spojená s vypracovaním anonymného dotazníka o šikane.

Dňa 13.5.2024 naši žiaci navštívili Múzeum holokaustu v Seredi . Cieľom akcie bolo oboznámiť a priblížiť žiakom židovskú kultúru a dopad holokaustu na život Židov na našom území. Sereď je jediné miesto, kde sa zachovali pôvodné objekty pracovného a koncentračného tábora. Deti mali možnosť prezrieť si múzeum za účasti odborného výkladu.

Dňa 7. mája 2024 sa uskutočnila školská akcia: Pohybom k zdraviu - Skákacia olympiáda. Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa konala v telocvični. Žiaci boli rozdelení do troch skupín a súťažili v dvoch hlavných disciplínach - skákaní na švihadle a skákaní na trampolíne. Po skončení súťaže sa deti venovali doplnkovým aktivitám - skákanie do a cez kruhy, aktivity na fit lopte.

3. mája 2024 sme si pripomenuli "Svetový deň Slnka" premietaním náučného filmu: Skutočnosti o Slnku.

Žiaci sa oboznámili:

- o vzniku a jednotlivých častiach Slnka ako našej najbližšej a najväčšej hviezdy Slnečnej sústavy

- o význame Slnka a slnečného svetla pre existenciu života rastlín a živočíchov na Zemi

- o využití slnečného žiarenia dopadajúceho na Zem na výrobu tepla a elektrickej energie

- o slnečnom svetle ako nevyhnutnom faktore biochemického procesu premeny anorganických látok na organické, prebiehajúceho v zelených častiach rastlín - fotosyntéza.

Tvorivá práca detí - kreslenie obrázkov na tému: "Slnko očami detí."

30. apríla 2024 prebehla na našej škole súťaž v speve ľudových piesní "Trnavský slávik". Zúčastnilo sa jej 21 žiakov zo ŠZŚI a PŠ. Žiaci boli rozdelení do troch kategórií. Keďže boli výborne pripravení, porota udelila iba prvé miesta.

 Mladšia kategória:

D.K. z 2. A

 Staršia kategória:

A.R. z 9. A

P.Č., M.Š. z 9. A a J.K. zo 6. A - v doprovode gitary

 B variant a PŠ:

J.K. z B3

J.P. z PŠ

Výhercovia boli odmenení diplomom a sladkosťami.

 

 

Dňa 25.4.2024 sa konalo krajské kolo recitačnej súťaže špeciálnych škôl, ktoré prebehlo na Spojenej škole, Beethovenova 27, Trnava. Našu školu úspešne reprezentovalo 6 žiakov.

 

Umiestnenie:

3. kategória - prednes poézie - sa na 2. mieste umiestnil D.O. z 8. A.

3. kategória - prednes prózy - sa na 2. mieste umiestnila M. S. z 8. A.

2. kategória - prednes poézie - sa na 1. mieste umiestnil N. L. zo 6. A, ktorý postupuje do celoslovenského kola v Košiciach. 

Žiaci boli odmenení diplomom a knihou. Blahoželáme!

Výsadba ovocných stromkov a kríčkov (egreše, ríbezle, ...) - dar z Plantexu, prebehla na školskom pozemku dňa 23. apríla 2024. Pričinili sa o to žiaci B1 a B3 variantu pod vedením svojich triednych učiteliek.

V tomto školskom roku sa organizovalo podujatie "Deň Zeme" formou prezentácií, prednášky a kvízu, vypracovávaní pracovných listov a zapojenia sa do upratovania školského areálu a najbližšieho okolia školy - staničného parku. Mladšie deti dostali možnosť vymaľovať si tematické  maľovanky. Aktivity prebiehali v dňoch 22. a 23. apríla 2024 pre žiakov A a B variantu. Deň Zeme 2024 zdôrazňuje boj proti nadmernému používaniu plastov.

"Deň s rozprávkou" pre B a C variant sa uskutočnil dňa 19. apríla 2024 v jedálni školy.

Program:

- beseda o rozprávke ( aké je poslanie rozprávky, čo je rozprávka, moja najobľúbenejšia, ...)

- čítanie z knihy "O šípkovej Ruženke" - zapojenie i detí do čítania

- počúvanie rozprávky  "O neposlušných kozliatkach" z CD

- maľovanky k daným rozprávkam - žiaci B2 a C variantu

- maľovanky a kvíz  - žiaci B3 variantu.

Pre žiakov A a B variantu sa 22. marca 2024 konala akcia "Svetový deň vody", ktorej cieľom je zvýšenie povedomia detí o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody. Niesla sa v duchu ozrejmiť žiakom význam vody pre život.Svetový deň vody nám pripomína, aká je voda vzácna a prečo si ju musíme vážiť a naučiť sa ňou neplytvať. Jeho tohtoročnou témou je "Voda za mier."

Žiaci k danej téme vypracovali pekné projektové práce.

Akcia "S rozprávkou je svet krajší" prebiehala od 18. 3. do 21. 3. 2024 a bola venovaná deťom I. a II. stupňa A variantu a žiakom B variantu.

I. stupeň a B variant:

- poznávanie známych slovenských ľudových rozprávok

- prezentácia rozprávky "O Snehulienke a siedmich trpaslíkoch"

- pexeso, maľovanky s témou ľudových rozprávok

Žiaci 5. a 6. ročníka:

- téma - Deň ľudovej rozprávky

- prezentácia o živote a diele P. Dobšinského a H. Ch. Andersena

- čítanie rozprávky "Dievčatko so zápalkami", vypracovanie listu k danej rozprávke

Žiaci 7. - 9. ročníka:

- prezentácia "Filmová rozprávka" - priblíženie tvorby filmových, divadelných a animovaných rozprávok.

  

Dňa 19. 3. 2024 sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hollého pamätník pre žiakov I., II. a III. vekovej kategórie. Súťažili žiaci 2. - 9. ročníka A a B variantu a žiaci zo ZŠ s autizmom. O spestrenie súťaže sa postarali žiačky OUI, ktoré odprezentovali svoje básne i úryvky, s ktorými sa umiestnili na celoslovenskej súťaži v rámci učňovských škôl.

Umiestnenie:

I. kategória - 1. miesto: M. O. - 3. A

II. kategória - 1. miesto: L. S. - 7. A a E. I. /próza/ - 7. A

III. kategória - 1. miesto: D. O. - 8. A a M. S. /próza/ - 8. A

B variant - 1. miesto: J. H. - B1

Mimoriadne ceny získali žiaci: 

M. S. - 9. A /ocenenie za školu/

S. P. - 9. A /cena knižnice/.

1. marca 2024 sa v jedálni školy konal karneval tried B, C variantu a I. stupňa A variantu.

 

Program:

- uvítanie prítomných

- predstavenie a fotenie masiek

- hry (tanec s balónom, prenášanie loptičky na lyžičke, ...)

- občerstvenie a diskotéka

Deti sa dobre zabavili, dostali i sladkú odmenu a spokojné odchádzali na jarné prázdniny.

Deň sv. Valentína sme si pripomenuli 14.2.2024, kedy na škole prebehla "Valentínska pošta." Žiaci si zhotovili pekné pozdravy - "valentínky," ktoré potom putovali k svojim adresátom. Za snahu boli odmenení sladkými bonbónmi a muffinami.

V mesiacoch január a február prebiehal na našej škole vedomostný kvíz žiakov II. stupňa "Ukáž, čo vieš." Overoval vedomosti žiakov 5. - 9. ročníka v predmetoch: biológia, fyzika, matematika a geografia.

Súťaž z biológie prebehla formou PC testu, v ktorom si žiaci 7. - 9. ročníka overili vedomosti z I. polroka.

Poradie tried podľa percentuálnej úspešnosti :

1. miesto - 8. A - 72,28 %

2. miesto - 9. A - 70,34 %

3. miesto - 7. A - 55,13 %

Fyzikálny kvíz bol v 7. ročníku zameraný na vlastnosti a skupenstvá látok, v 8. ročníku na energiu a premenu energie a v 9. ročníku na magnetické a elektrické javy.

Poradie tried podľa percentuálnej úspešnosti :

1. miesto - 9. A - 85,80 %

2. miesto - 8. A - 85,55 %

3. miesto - 7. A - 84,25 %

 Matematická olympiáda preverila vedomosti a zručnosti žiakov II. stupňa.

Poradie tried podľa percentuálnej úspešnosti :

1. miesto - 6. A - 64 %

2. miesto - 5. A - 45 %

3. miesto - 7. A - 40 %

4. miesto - 8. A - 30 %

5. miesto - 9. A - 26 %

 Kvíz z geografie prebehol formou PC testu.

Poradie tried podľa percentuálnejúspešnosti :

1. miesto - 8. A - 95,14 %

2. miesto - 9. A - 92,81 %

3. miesto - 7. A - 73,68 %.

V piatok, 22. decembra 2023 sa uskutočnilo vianočné posedenia tried A a B variantov. Deti si pripravili občerstvenie, vyzdobili stoly, triedu. Spolu so svojimi triednymi strávili príjemné dopoludnie pri hudbe, pozeraní rozprávky, rozhovoroch, výmene darčekov. V dobrej nálade odchádzali na vianočné prázdniny.

Adventný čas prináša so sebou i prípravu a pečenie vianočných medovníčkov. Tradíciou na našej škole sa stalo vyhlásenie súťaže o najkrajší, najchutnejší, najvoňavejší vianočný medovník. Súťaž prebehla v rámci adventného týždňa ako jedna z akcií zameraných na poznávanie tradícií počas vianočných sviatkov.

V tomto školskom roku sa do súťaže zapojili deti spoločným pečením a zdobením s pani učiteľkami na hodinách pracovného vyučovania. Navyše na nás nezabudli rodičia žiakov a tiež prispeli chutnými domácimi medovníčkami. Víťaznými medovníkmi sa stali všetky! 

21.12.2023 prebehla na škole ďalšia obľúbená akcia detí - vianočná pošta. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania vyrábali vianočné pozdravy pre svojich blízkych, priateľov, pani učiteľky, ... Tie potom boli rozdané po triedach ich adresátom, ktorých veľmi potešili.

Deti už tradične písali aj listy Ježiškovi, ktoré poslali poštou na jeho známu adresu a netrpezlivo čakali na odpoveď. 

Nadácia "Plyšové šťastie" je zameraná na duševné potešenie. Cieľová skupina sú osamelé deti, choré a postihnuté deti, deti bez domova, prípadne rodiny v núdzi. Skupina mladých ľudí dňa 21.12.2023 navštívila našu školu a potešila mladšie deti krásnymi plyšovými macíkmi. Ďakujeme! 

V dňoch 18. a 20. decembra 2023 prebehol vianočný predaj žiackych výrobkov na adventných trhoch v meste, v spolupráci s OZ Nezábudka Trnava. Poďakovanie patrí pani učiteľkám ŠZŠI, ktoré sa zapojili do výroby so žiakmi, ako i tým, ktorí predávali.

19. december patril detičkám, rodičom a pedagógom z dvoch tried C variantov, kedy si urobili vianočné posedenie pri hudbe, občerstvení a družných rozhovoroch.

40 žiakov a 13 pedagógov našej školy sa 15.12.2023 o 10.00 hod zúčastnilo vianočného koncertu v Dome hudby M. Sch. Trnavského. Tam si vypočuli vianočné piesne a koledy v podaní žiakov ZUŠ M. Sch. Trnavského, v sprievode klavíra, gitary a saxofónu.

15.12.2023 sa v City Aréne konalo podujatie "Deň snehových vločiek", kde žiaci špeciálnych škôl Trnavského kraja predviedli svoju šikovnosť v speve, tanci, ... Súčasťou bol i charitatívny vianočný predaj žiackych výrobkov, výťažok ktorého putoval na detskú onkológiu.

6. decembra 2023 vystúpili žiaci so svojím vianočným programom. Videli sme pásmo piesní, básní, tanček, divadelnú scénku, ale i vianočné tradície v podaní pani učitliek. Potom medzi deti zavítal Mikuláš s anjelmi a rozdal im sladké balíčky. Bolo to pekné a príjemné dopoludnie, ktoré sa všetkým páčilo.

Dňa 24.11.2023 prebehla na škole beseda s prezentáciou na tému: "Boj proti návykovým látkam."  Viedla ju pracovníčka regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom na Halenárskej ulici v Trnave, p. Šimorová. Pre žiakov 4. - 7. ročníka - "Škodlivé vplyvy fajčenia na ľudský organizmus. Novodobé negatívne trendy vo fajčení - žuvací tabak, elektronické cigarety." Pre žiakov 8. - 9. ročníka a OUI - "Nelátkové závislosti." Ďalšou úlohou k danej problematike bude žiakmi II. stupňa  ŠZŠI vypracovať projektové práce v súťaži o najzaujímavejšie vyjadrenie negatívneho postoja voči tomuto nebezpečenstvu.

21.11.2023 naši žiaci s pedagógmi navštívili Zariadenie pre seniorov na ul. T. Vansovej. Pre klientov a zamestnancov tohto zariadenia si pripravili vianočné pásmo - tanec, spev, prednes poézie i prózy, dramatizáciu, ktoré s veľkou radosťou a chuťou odprezentovali.  Na záver vystúpenia sa deti všetkým poďakovali a starkých obdarovali vlastnoručne napečenými medovníkmi so želaním krásnych a spokojných vianočných sviatkov.

V piatok, 10.11.2023 sa konala beseda "Ako cestovalo jabĺčko". Deti sa cez prezentáciu dozvedeli všetko o jabĺčku, od zasadenia stromu, starostlivosť oň, ... až po konečný produkt. Pracovníčka firmy Plantex, odkiaľ škola dostáva jablká, šťavy, džúsy, rada zodpovedala na zvedavé otázky žiakov a na záver ich odmenila jabĺčkami.

Dňa 6. novembra 2023 sa sa naši žiaci zúčastnili besedy na tému: "Obchodovanie s ľuďmi," ktorú viedla príslušníčka Krajského riaditeľstva PZ v Trnave z odboru  komunikácie a prevencie, mjr. Bokorová Silvia.

Cieľom akcie bolo:

- poučiť žiakov o trestnom čine - obchodovaní s ľuďmi

- ako predchádzať tomuto neduhu, aká je dôležitá prevencia

- kedy sa človek stáva obeťou dobrovoľného alebo nedobrovoľného presunu na iné miesto

- spoznať, kedy sme už v nebezpečenstve a vedieť, čo máme robiť v takomto prípade.

Žiaci sa pekne zapájali do debaty, diskutovali a zaujal ich videofilm k danej téme.

Žiaci I. stupňa A, B a C variantu mali 27.10.2023 "Tekvicový deň."

Strávili príjemné dopoludnie plné zábavy.

 

 Program:

- príprava a prezliekanie sa do masiek

- vyrezávanie tekvíc, vynesenie pred budovu

- spoločné fotenie

- predstavenie masiek podľa tried

- hry - stoličkový tanec, hádanie rozprávok s balónom, fúkanie do chumáča vaty na zemi, ...

- občerstvenie

- diskotéka.

 

Medzinárodný deň školských knižníc pripadol na 22. október. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je oslava školských knižníc, poukázanie na ich význam a prínos pri vzdelávaní detí. Ďalej je to podpora vzťahu žiakov ku knihám, čítaniu a poznávaniu, ako aj získanie väčšieho počtu detských milovníkov literatúry.

Akcia sa uskutočnila v týždni od 23. do 27.10.2023.

Prváci sa oboznámili s priestormi našej knižnice, pozreli si knihy, ktoré si môžu vypožičať, dostali vymaľovánky a pracovné listy k danej téme. Žiaci 3. -9. ročníka si pozreli prezentáciu, ku ktorej mali besedu. Novinkou bola hra "Milionár vďaka knihám", v ktorej si deti zábavnou formou precvičili, čo všetko si zapamätali zo spoločného posedenia v knižnici. Na stránku "Bezkriedy" boli žiakom zaslané aktivity zo slovenského jazyka s tematikou školských knižníc.

Źiaci I. stupňa A, B a C variantu si tento deň pripomenuli rozhovorom o knižnici, spoločným čítaním rozprávky "O psíčkovi a mačičke," vyfarbením omaľovanky k príbehu. V závere si každé dieťa vytvorilo peknú záložku do knihy.

Aj tento rok od 16. do 20.10.2023 súťažili naši žiaci o "Jablko týždňa." Víťazné jablko s hmotnosťou 408 g priniesol Martin S. z 9. A. Máme i druhého víťaza z 9. A , Samuela P., s 368 g jablkom. Tretie miesto patrí Oskarovi Š. , ktorého jablko vážilo 355 g. Blahoželáme!

16. október bol Medzinárodným dňom chleba. Žiaci sa zúčastnili prezentácie, tiež ochutnávky chleba a pekárenských výrobkov. Na pracovnom vyučovaní vytvorili pekné projekty, kde nám ukázali, ako sa chlebík od zrniečka dostane až na náš stôl.

Dňa 28. septembra 2023 prebehla akcia pre I. stupeň A a B variantu - Dopraváčik. Cez motivačnú rozprávku "Rozprávka o nespokojných ľuďoch", cez video poučný film "Pripraviť sa, pozor, štart",  sme si prešli dopravné značky, prostriedky a naučili sa spoločne spievať pesničku "Dopravné prostriedky".

"Keď chceš byť dobrým vodičom, musíš sa najprv stať dobrým a múdrym chodcom."

Dňa 21.9.2023 sa uskutočnilo jesenné účelové cvičenie pre žiakov A a B variantu. Cieľom školskej akcie boli športové aktivity a hry žiakov v prírode, pešia turistika a zvládanie pohybových aktivít vonku. Staršie ročníky mali v Kamennom mlyne pripravené športové aktivity na jednotlivých stanovištiach ako hádzanie granátom na cieľ, preskoky na švihadlách, skákanie v mechu, ale aj prvú pomoc a dopravnú výchovu. V závere mali súťaž v preťahovaní lanom medzi jednotlivými triedami. Mladšie ročníky zvládali zasa výborne pohybové aktivity, ale aj rôzne hry na detskom ihrisku. Cieľ akcie bol splnený a deti mali radosť z pohybu na čerstvom vzduchu.