Nachádzate sa v časti: Akcie  »  Škol. rok 2022/2023

Fašiangový karneval tried B, C variantu a I. stupňa A variantu sa konal v piatok, 17.2.2023. Pozvané boli i triedy zo ZŠ s  autizmom. Na začiatku sa nám predstavili a pofotili všetky masky, ktoré sme odmenili sladkosťami. Potom prebiehali zábavné súťaže - stoličkový tanec, tanec s balónom, hra s balónmi, diskotéka. Nechýbalo ani malé občerstvenie. Deti strávili pekné dopoludnie a veselé odišli na jarné prázdniny.

14.2.2023 prebiehala na škole "Valentínska pošta." Žiaci zhotovovali na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania valentínky, ktoré potom putovali ich kamarátom, tajným "láskam," pani učiteľkám, mamám, sestrám, ... Niektoré z nich si môžete prezrieť v našej internetovej galérii.

Dňa 21.12.2022 mali triedy A, B a C variantov vianočné posedenia. Prvé dve hodiny si pripravovali pohostenie, zdobili stoly, ... Pri občerstvení, hudbe, rozhovoroch strávili spolu pekné dopoludnie.

V mesiaci december si žiaci s pani učiteľkami na hodinách pracovného vyučovania piekli a zdobili medovníčky. Tie potom putovali na vianočné posedenia. Niektoré triedy sa s nimi zapojili i do súťaže "O  najkrajší medovník." Keďže sa deti veľmi snažili, víťazmi boli všetci.

Tak ako každý rok aj tento nemohla chýbať na škole deťmi obľúbená vianočná pošta. Potešila deti i dospelých. Pri jej rozdávaní mnohí radi zaspievali, zarecitovali.

V spolupráci s OZ Nezábudka Trnava sa 13. a 19.12.2022 uskutočnil vianočný predaj výrobkov žiakov našej zložky - ŠZŠI na trhoch v meste.

16.12.2022 malo OZ možnosť predávať charitatívny punč, ktorého finančný výťažok bol odovzdaný pre naše deti.

Touto cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým našim priaznivcom za finančné príspevky.

Dňa 9. decembra 2022 sa o 10.00 hod konal koncert v Dome hudby M. Sch. Trnavského. Žiaci zo ZUŠ v Trnave sa nám predstavili interpretáciami kolied a vianočných piesní v klavírnom a gitarovom doprovode, aj so svojími pedagógmi.  Na záver sme si všetci zaspievali najznámejšiu koledu "Tichá noc."Deťom sa koncert veľmi páčil.

Prioritou akcie "Európsky týždeň boja proti drogám" je klásť dôraz na vytváranie aktívneho protidrogového  postoja žiakov, poukázať na význam primárnej prevencie, predísť užívaniu návykových látok, obmedziť, resp. zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, aby sa predišlo poškodeniu zdravia,  na telesnom a duševnom vývoji detí a mládeže. 

V spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva so  sídlom na Halenárskej ulici v Trnave, sa 29.11.2022 pre žiakov II. stupňa uskutočnila beseda "Toxikománia  - "legálne drogy: alkohol, nikotín /tabak/, kofeín." Žiaci vypracovali projektové práce, najzaujímavejšia bude odmenená.

 30.11.2022 prebehla akcia venovaná žiakom I. stupňa - beseda: "Škodlivosť fajčenia na ľudský organizmus" a prezentácia venovaná dňu: 20. november - Medzinárodný deň bez fajčenia. Žiaci boli informovaní o škodlivých vedľajších účinkoch dopingových látok, akým je napr. tabak a tiež sa oboznámili so Zákonom NR SR č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení. K danej téme vyfarbili omaľovánky.

 

Pred odchodom na jesenné prázdniny si žiaci I. stupňa, B a C variantu 27.10.2022 pripomenuli Halloween. Prvé dve hodiny si chystali tekvice, malé občerstvenie, prezliekali sa do masiek. Potom sa presunuli do jedálne, kde sa zabavili pri tanci s metlou, balónom, stoličkovom tanci a rôznych hrách.  

Medzinárodný deň školských knižníc - 24. október 2022

Téma v školskom roku 2022/2023: "Ako máme radi našu školskú knižnicu."

Cieľom akcie je zábavnou formou práce podporiť u žiakov kladný a trvalý vzťah ku školskej knižnici, ku knihe, k jej čítaniu a poznávaniu tak nového, tajomného.

Akcia prebehla v dvoch termínoch:

- 25.10.2022 - I. stupeň - 2. - 4. ročník, 5. ročník a C variant

- 26.10.2022 - II. stupeň - 6. - 9. ročník a B variant

Žiaci mali v programe najprv oboznámenie sa s podstatou Medzinárodného dňa školských knižníc. Prezreli si prezentácie o knižniciach, knihách. Mali pripravený kvíz, v ktorom súťažili o najlepšie umiestnenie. Vypracovávali aj pracovné listy k uvedenej téme (čítanie s porozumením), tí najmenší omaľovanky.

Súčasťou akcie bola i výstava záložiek do knihy, ktoré deti vytvorili na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. Tú si môžete pozrieť v našej galérii pod názvom Práce našich detí.

 

V týždni od 17.10. do 21.10.2022 žiaci medzi sebou súperili o "Jablko týždňa" s najväčšou hmotnosťou. Víťazné jablko priniesla žiačka Annamária z B2 triedy, vážilo 360 g. Teší nás však každým rokom zvýšený záujem, čoraz viac žiakov sa zapája a pre mnohých bolo jablko súčasťou desiatej každý deň. Takže máme aj druhého víťaza Oskara z B3, ktorý za celý týždeň priniesol jablká v celkovej hmotnosti 2850 g. Víťazmi sú však všetci, ktorí sa do súťaže zapojili, lebo urobili veľa pre svoje zdravie. Blahoželáme!

Dňa 12. októbra 2022 sa pre žiakov II. stupňa uskutočnila beseda s políciou na tému "Trestnoprávna zodpovednosť mládeže." Viedla ju príslušníčka Krajského riaditeľstva PZ v Trnave z odboru komunikácie a prevencie, mjr. Silvia Bokorová. Cieľom akcie bolo poučiť žiakov o prevencii šikanovania na školách, ale aj o kyberšikane a o užívaní žuvacieho tabaku a jeho následkoch. Deti sa veľmi pekne zapájali do debaty, diskutovali a zaujímali ich aj dôsledky nesprávneho spôsobu života.

27.9.2022 nás navštívilo bábkové divadlo Lienka z Kajanky. Bábkoherci Michal a Petra nám predviedli rozprávku "Zakliata princezná" s bábkami vyrobenými z lipového dreva a doplnenú peknými pesničkami. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, boli zapájané do deja rozprávky. na záver sa hercom poďakovali veľkým potleskom a malým darčekom.

Dňa 28.9.2022 sa konalo jesenné účelové cvičenie pre žiakov A a B variantov. Bolo uskutočnené podľa daných inštrukcií v doprovode triednych učiteľov. Cieľom školskej akcie boli športové aktivity a hry žiakov v prírode, pešia turistika a zvládanie pohybových aktivít vonku. Starší žiaci sa ppresunuli do Kamenného mlyna, kde mali pripravené  disciplíny ako hod  granátom na cieľ, skákanie na švihadlách a rôzne pohybové aktivity. Mladšie ročníky zvládali výborne pohybové aktivity na detskom ihrisku. Cieľ cvičenia bol splnený a deti mali radosť z pohybu na čerstvom vzduchu.   

23. september 2022 bol "Dňom zdravej desiatej", ku ktorej vedieme žiakov už dlho. Zdravá desiata vplýva dobre na naše myslenie, nezaťažuje, ale posilňuje organizmus a dodáva mu potrebnú energiu. Túto úlohu spĺňa hlavne ovocie a zelenina. Deti sa radi zapájajú do tejto akcie, prinášajú si do školy ovocie, zeleninu, ... Tiež vypracovávajú projekty o zdravej desiatej.