Nachádzate sa v časti: Akcie  »  Škol. rok 2021/2022

29. júna 2022 sa uskutočnil výchovný koncert "Vývoj slovenskej a zahraničnej populárnej hudby". Žiaci boli oboznámení s históriou hudby od ľudovej až po modernú, súčasnú. Cez spev našich kamarátov - uja Milana a tety Dášky - spoznali rôzne hudobné žánre, ako napr. jazz, rock, pop, funk, blues, ... Deti sa výborne bavili, na pekné piesne si aj zatancovali. Veselo a príjemne sa takto rozlúčili so školským rokom.

Dňa 14. júna 2022 sa konalo letné účelové cvičenie. Žiaci sa s pedagógmi bezpečne presunuli do Kamenného mlyna, kde si určili stanovištia. Súťažili v disciplínach:

 

- skákanie vo vreci

- skákanie cez švihadlo

- preťahovanie lanom

- hod kriketovou loptičkou do kruhu

- prenos raneného

- prvá pomoc, ošetrenie raneného - vedomostná súťaž

Za splnenie každej disciplíny dostali deti body. Po ich sčítaní vyšli títo víťazi:

I. stupeň: 3. a 4. A - 30 bodov

II. stupeň: 6. A - 33 bodov

B variant: B3 - 34 bodov

Srdečne blahoželáme!

Dňa 7. júna 2022 sa žiaci v doprovode svojich pedagógov vybrali na školský výlet do Bojníc, kde navštívili ZOO. Pri prehliadke ich upútali viaceré zvieratká, najmä však slony, levy, medvede, ale i hady, jaštery a iné. Niektoré deti využili aj detské atrakcie, v stánkoch si kúpili zmrzlinu, drobnú hračku na pamiatku. Unavení, no spokojní sme sa v neskorších poobedných hodinách vrátili do Trnavy. Celý deň vládla dobrá atmosféra a vyšlo nám i krásne počasie. 

Dňa 3.6.2022 žiaci absolvovali exkurziu mesta so sprievodcom. Začali pri mestskej veži, pokračovali k radnici, kde si prezreli jej budovy a podzemné priestory. Odtiaľ išli do Hrubého kostola a kostnice. Pri všetkých častiach mali deti odborný výklad, dozvedeli sa veľa zaujímavostí o histórii Trnavy. Exkurzia sa ukončila výstupom na mestskú vežu. Na záver položil sprievodca žiakom pár otázok, úspešní dostali odznaky s logom Trnavy.

1. jún  - MDD patril deťom. Mladší žiaci, B a C variant mali na školskom dvore pripravené rôzne súťaže, kreslenie na asfalt, maľovanie na tvár, za čo dostávali pečiatky, ktoré potom mohli premeniť za hračku, maľovanku, ... Starší žiaci sa zúčastnili zábavného dopoludnia v meste, kde im dobrovoľníci pripravili rôzne atrakcie, skákací hrad, hry, atď.

OZ Nezábudka Trnava zabezpečilo pre všetky deti sladké balíčky. 

Dňa 17. mája 2022 navštívili naši žiaci múzeum holokaustu v Seredi. Cieľom akcie bolo oboznamovať a priblížiť žiakom židovskú kultúru a dopad holokaustu na život Židov na našom území. Sereď je jediné miesto, kde sa zachovali pôvodné objekty pracovného a koncentračného tábora. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie arozličné trojrozmerné predmety viažúce sa k prenasledovaniu Židov. 

Žiaci mali možnosť prezrieť si múzeum za účasti odborného výkladu, čo ich zaujalo a presvedčiť sa, ako to v skutočnosti bolo s osudmi slovenských Židov. 

6. mája 2022 navštívili naše 4 žiačky - Irena , Scarlet , Natália a Leila   kino Hviezda, kde vystúpili so svojím tančekom na "Najmilšom koncerte roka", ktorý písal už 32. ročník. Jeho cieľom je okrem hľadania potencionálnych talentov najmä to, aby bolo skrze sebarealizáciu a následný prejav na pódiu prinavrátené sebavedomie. Zároveň je to pomoc deťom, aby si naplno uvedomovali svoj talent a nadanie, začali na ňom s pomocou kamarátov, vychovávateľov a učiteľov pracovať a postavili tak pevné základy, z ktorých budú môcť v budúcnosti čerpať pri dosahovaní vytýčených životných cieľov a snov.

Dňa 27.4.2022 sa 37 žiakov našej školy zúčastnilo v Dome hudby M. Sch. Trnavského speváckej súťaže "Za ľudovou piesňou." Cieľom akcie bol kultúrny a estetický zážitok, poznať slovenskú ľudovú tvorbu, krásu ľudovej piesne, byť hrdý na slovenské ľudové tradície. 

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, prevládali slovenské ľudové, národné, ale i rómske piesne. Podali skvelé výkony, ktoré porota ohodnotila nasledovne:

Kategória - žiaci I. stupňa a B variantu:                                        

1. miesto - Rebeka a Lýdia , Irena                         

2. miesto - Juraj

3. miesto - Enriko

 

Kategória - žiaci II. stupňa:

1. miesto - Jozef                                                                         

2. miesto - Natália

3. miesto - Denisa

 

Na želanie poroty, ktorej predsedom bol spevák skupiny Hudba z Marsu, bola udelená špeciálna cena. Cenu poroty si odniesla Adriana za národnú pieseň "Slovensko moje, otčina moja".

Víťazi dostali diplomy a sladkosti.

Téma "Dňa Zeme" v školskom roku 2021/2022 má názov "Investuj do našej planéty" a je zameraná na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia ľudí ohľadom alarmujúceho stavu životného prostredia našej planéty, o jeho príčinách, a tiež o možnej náprave súčasného stavu.

Naša škola sa zapojila do akcie na I. stupni výtvarnými prácami, kde deti tvorili plagáty s témou ochrany životného prostredia, vymaľovávali maľovanky s témou "Dňa Zeme".  

II. stupeň mal možnosť pozrieť si prezentáciu ku Dňu Zeme, žiaci súťažili v kvíze o ochrane životného prostredia. Tiež vytvárali projekty k uvedenej téme. Jednotlivé ročníky mali možnosť pobesedovať o danej problematike na triednických hodinách so svojími učiteľmi a vytvoriť si nástenky. 

Do riešenia problematiky šikany na školách sa zapojila naša koordinátorka prevencie drogových závislostí uskutočnením školskej akcie pre žiakov II. stupňa pod názvom: "Prevencia šikany." Úloha prebiehala v týždni od 5.4. do 8.4.2022, v troch fázach:

- Film "Obyčajná tvár"

- Prezentácia k problematike šikany na školách

- Beseda spojená s vypracovaním dotazníka o šikane.

Vo štvrtok, 7. apríla 2022 sa uskutočnila akcia "Deň s rozprávkou" pre triedy C a B variantu.

 

Program:

- úvodná motivácia detí, rozhovor o rozprávke, akú majú najradšej, ktoré poznajú

- čítanie rozprávok "Ako išlo vajce na vandrovku" a "Šípková Ruženka"

- zapojenie žiakov do čítania, dopĺňanie slov do čítaného textu, ...

- maľovanky súvisiace s prečítanými rozprávkami

- záver, spev piesní "Ťuki,ťuki, ťukalo" ... a "Ruženka bola princezná," ...

Na škole opäť prebieha canisterapia pre detičky z C a B variantu. Každý utorok prichádza za nimi canisterapeutka Zdenka Mauricová s borderskou koliou Bini. Deti sa so psíkom učia, dávajú mu rôzne povely, odmeňujú ho maškrtou, češú ho, hrajú sa s ním, ... Psík má veľmi pozitívny zdravotný, emocionálny, a terapeutický vplyv na naše detičky, ktoré sa jeho návštevám  nesmierne tešia.

Súťaž Hollého pamätník v prednese poézie a prózy sa realizovala v školskej knižnici. Prvú kategóriu tvorilo 7 žiakov z I. stupňa A a B1 variantu. Súťažili v prednese poézie 29.3.2022. Druhú kategóriu tvorilo 7 žiakov z II. stupňa A variantu. Súťažili v prednese poézie i prózy 31.3.2022.

I. kategória:

1. miesto - Eva, 5. A                                                                  

2. miesto - Leila, 5. A a Samuel, 7. A

3. miesto - Gabriela, 4. A a Lýdia, 4. A

 

II. kategória:

Poézia: 1. miesto - Peter, 7. A                                                   

            2. miesto - Denisa, OU

            3. miesto - Jasmína a Marisa, 6. A

Próza:  1. miesto - Adriana, 7. A                                                   

            2. miesto - Sára, 9. A

            3. miesto - Veronika, 9. A

Za svoju snahu boli všetci zúčastnení odmenení sladkosťou a víťazi si odniesli diplom a peknú knihu.

 

V tomto školskom roku v rámci aktivity "S rozprávkou je svet krajší," sme sa venovali téme "Marec - mesiac knihy." Aktivita prebiehala v školskej knižnici, kde sa vystriedali postupne jednotlivé ročníky I. a II. stupňa A a B variantov. Žiakom sme predstavili nové knižné publikácie v našej školskej knižnici. Následne si deti pozreli prezentácie o vzniku, histórii a súčasnosti kníh, o ich výrobe ako i možnosti knihy získať. Ďalšou úlohou bola beseda, kde sme spoločne s deťmi rozprávali o zážitkoch s knihami , o svojich najobľúbenejších knihách. Na záver sme vypracovávali pracovné listy, lúštili sme krížovku s mottom  "Moja naj kniha!"

Na našej škole sa stalo už tradíciou, že 14.2.2022 opäť bola rozdaná po triedach Valentínska pošta. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy, či pracovného vyučovania, pripravovali svoje "valentínky", ktorými potešili kamarátov, pani učiteľky, mamu, ... O ich nápaditosti a šikovnosti sa môžete presvedčiť v galérii - naše práce.

Z dôvodu Covid opatrení prebiehali na škole predvianočné aktivity po triedach:

- 6.12.2021 sa deťom rozdali mikulášske balíčky, ktoré zabezpečilo OZ Nezábudka Trnava

- počas mesiaca november a december sa konali vianočné tvorivé dielne

- v decembri si niektoré triedy piekli a zdobili medovníky

- prebehol i vianočný predaj žiackych výrobkov.

27. 10. 2021 mali žiaci I. stupňa, B a C variantov "Tekvicový deň". Najprv sa naňho svedomito pripravovali - vyrezávali tekvice, ktoré potom umiestnili pred vchodom do budovy, vyfarbovali maľovanky, vyzdobili si jedáleň, spoločne sa vyfotili. Oblečení do kostýmov sa po veľkej prestávke presunuli do jedálne, kde ich čakali rôzne súťaže, diskotéka a malé občerstvenie.   

Naša škola sa zapojila do 12. ročníka česko - slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní", ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Knižnicou J. Mahena v Brne. Ako partnerskú školu sme dostali Špeciálnu základnú školu v Sobranciach. Deti oboch škôl vyrábali zaujímavé záložky, ktoré sme si 20. októbra navzájom vymenili. Naše záložky si môžete pozrieť v galérii - práce našich detí.

Medzinárodný deň školských knižníc sme si tento rok pripomenuli v dvoch termínoch:

22.10.2021 - II. stupeň, ročníky 5. - 9.

25.10.2021 - I. stupeň, ročníky 1. - 4., B a C variant

Žiaci I. stupňa si pozreli prezentáciu "Ako vzniká kniha", porozprávali sa o význame kníh a knižníc, p. učiteľka im prečítala príbeh z knihy "O psíčkovi a mačičke", ku ktorému vyfarbili maľovanky.

Žiaci II. stupňa sa oboznámili s podstatou Medzinárodného dňa školských knižníc, prezreli si prezentácie o knižniciach, o postupe výroby knih. Po skončení mali pripravený kvíz, v ktorom súťažili o najlepšie umiestnenie. Ďalej vypracovávali pracovný list k uvedenej téme (čítanie s porozumením).

 

Dňa  14. októbra 2021 sa pre žiakov OUI a II. stupňa A variantu ŠZŠI konala beseda s príslušníčkou polície z oddelenia Kriminality a prevencie. Témou bola "Trestno - právna zodpovednosť mládeže - záškoláctvo, šikanovanie a kyberšikana." Cieľom akcie bolo upozorniť žiakov na záškoláctvo a  šikanovanie na školách, ako aj na kyberšikanu prostredníctvom využívania sociálnych sietí a médií. Besedu viedla major Silvia Bokorová, ktorá žiakom cez prezentáciu vysvetlila, čo je priestupok a čo už trestný čin. Besedu ukončila pútavým filmom pre mládež. Na záver deti dostali testy na overenie zručností, ktoré si vyskúšajú v rámci triednických hodín.

 

Dňa 29.9.2021 sa uskutočnilo jesenné účelové cvičenie pre žiakov I. a II. stupňa A a B variantu. Cieľom cvičenia boli športové aktivity a hry žiakov v prírode, pešia turistika a zvládanie pohybových aktivít vonku. Staršie ročníky sa zúčastnili presunu do Kamenného mlyna a do Bernolákovho sadu. Mladšie ročníky zvládali pohybové aktivity na školskom dvore a v Parku J. Kráľa.

Dňa 8.9.2021 sa v Dome hudby M. Sch. Trnavského konala spevácka súťaž "Trnavský slávik." Zúčastnili sa jej žiaci našej školy a Denného stacionára "Naše stacko" na Kalinčiakovej ulici. Súťažilo 20 detí, pri výbere piesní prevládali slovenské ľudové a rómske piesne. Porota v zložení: Braňo Jobus (spevák, hudobník a spisovateľ), Igor Klukavý a pani učiteľka Cavarová, prihliadala okrem prednesu, prejavu, aj na intonáciu a rytmiku. Žiaci podali skvelé výkony, niektorí sa doprevádzali i hrou na hudobnom nástroji. Najlepší boli odmenení diplomom a sladkosťami. 

1. miesto - Jozef (spev so sprievodom gitary)

2. miesto - Lýdia a Rebeka

3. miesto - Viktória

Za mimoriadne výkony porota odmenila Danielu, Dominiku (spev so sprievodom heligónky) a Dušana.