Nachádzate sa v časti: Akcie  »  Škol. rok 2020/2021

Po dvoch rokoch k nám 22.6.2021 zavítali naši známi hudobníci Milan a Dáša, so svojím  výchovným koncertom "Mediálny svet a my." Zaspievali nám známe hudobné hity, ktoré roztancovali deti i pani učiteľky. Žiaci sa zapájali do súťažných otázok, odniesli si malú odmenu za správnu odpoveď. Bolo to príjemné rozptýlenie v závere školského roka. 

 

MDD 1. júna 2021 oslávil I. stupeň, triedy B a C variantov na školskom dvore. Tu ich čakali rôzne aktivity, za splnenie ktorých zbierali pečiatky. Na záver si mohli deti za ne vybrať plyšovú hračku. Žiaci skákali vo vreciach, hádzali papierovými guľami do hrnca, so zaviazanými očami hľadali žetóniky, kreslili na asfalt, chodili pomedzi prekážky, tancovali pri hudbe, ... 

Žiaci II. stupňa si piekli koláčiky, boli v múzeu, na zmrzline, či na vychádzke v meste a v Kamennom mlyne. OZ Nezábudka Trnava zakúpilo deťom sladké balíčky a džúsy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dňa 19.5.2021 prebehla v triedach 5. - 9. ročníka akcia: Hygiena potravín. Projekt "Viem,čo zjem." Cieľom tohto školenia bola ochrana zdravia, oboznámenie žiakov s hygienou potravín v domácnosti, ich správne skladovanie, uchovávanie v chladničke. 

Prostredníctvom prezentácie sa žiaci venovali témam: hygiena potravín, čistenie pred úpravou, zloženie a trvanlivosť potravín, prevencia ochorení, zdravé stravovanie. Žiaci si pozreli krátke video o správnom uskladnení potravín v chladničke, poznatky ktorého využili v hre o hygiene potravín.      

Každoročne si na našej škole pripomíname 22. apríl ako deň, ktorý patrí oslave našej modrej planéty - Deň Zeme.

Tento rok sme sa aktivitami zapojili so žiakmi 4. - 9. ročníka. V školskej knižnici sme im premietli krátky film o vzniku tohto významného dňa, následne si žiaci pozreli prezentáciu venovanú Dňu zeme - o životnom prostredí, o ochrane prírody, ... Potom sme spoločne s deťmi besedovali na tému: "Čo môžeš urobiť Ty sám preto, aby si pomohol chrániť našu planétu?" 

Projektové práce žiakov:

Žiaci 6. ročníka vytvorili plagáty k danej téme.

8. ročník a B - variant vypracovali samostatné triedne práce.

 Do vytvárania projektových prác sa zapájali aj jednotlivo žiaci z rôznych ročníkov. Práce sú vystavené na chodbe školy.

Každoročne 22. marca si pripomíname deň vzácnej tekutiny, bez ktorej niet života - Svetový deň vody. Žiaci na hodinách vecného učenia, vlastivedy, fyziky si formou prezentácie priblížili poznatky o vode - jej zloženie, skupenstvá, atď. Vypracovali zaujímavé projekty, ktoré si môžete prezrieť v našej internetovej galérii, v sekcii Práce našich detí.

18.decembra 2020 sa konali vianočné posedenia tried. Žiaci si pripravili s pomocou triednych učiteliek malé občerstvenie, vyzdobili stoly, triedu. Strávili spolu príjemné dopoludnie pri rozhovoroch, spoločenských hrách a počúvaní kolied.

V piatok, 18.12.2020 niektorí žiaci aj pedagógovia obdržali vianočnú poštu od svojich kamarátov, žiakov. Mnohé pozdravy boli nápadité, pekne vyrobené, čo si môžete pozrieť v našej internetovej galérii.

V mesiaci decembri prebehla súťaž o "Najkrajší medovník", do ktorej sa zapojilo viacero tried. Žiaci so svojími učiteľkami na hodinách pracovného vyučovania vypekali a zdobili medovníčky. Všetci sa veľmi snažili, preto sú všetci víťazmi.

Napriek situácii s COVID - 19, aj tento rok nás 4.12.2020 navštívil Mikuláš. Triede B3 zanechal sladké balíčky pod stromčekom na prízemí školy, ostatní žiaci si ich našli napr. na okenných parapetách tried. Deti boli veľmi potešené, že Mikuláš na ne nezabudol.

Európska komisia vyhlásila tretí novembrový týždeň v roku 1998 za Európsky týždeň boja proti drogám. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých 15 členských štátoch. Naša škola sa aktívne zapája do aktivít v boji proti drogovému nebezpečenstvu. V tomto školskom roku sme si spoločne so žiakmi II. stupňa pozreli prezentácie o drogovej prevencii, pobesedovali o danej problematike. Ďalšou aktivitou bol kvíz zameraný na tému nebezpečenstva drogových závislostí na ľudský organizmus. Žiaci vypracovali aj projekty na danú tému.     

Aj tento rok sme sa zapojili do 11. ročníka česko - slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy." Ako partnerskú školu sme prvý raz dostali z Česka - MŠ a ZŠ Ivančice. Našim novým kamarátom sme vyrábali zaujímavé záložky na tému: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Vidieť ich môžete v našej internetovej galérii - práce našich detí. Výmenu záložiek sme zrealizovali 23.10. a 27.10.2020.

Akcia "Medzinárodný deň školských knižníc" prebehla v dvoch termínoch:

22.10.2020 - I. stupeň - žiaci 2. až 4. ročníka a II. stupeň - žiaci 5. a 6. ročníka

23.10.2020 - II. stupeň - 7., 8. a 9. ročník

Prvý stupeň - žiaci sa cez prezentáciu oboznámili s fungovaním a významom knižníc a kníh, spoločne si prečítali rozprávku "O divotvornom hrnčeku", vymaľovali k danej téme maľovanku. Mali tiež možnosť prezrieť si našu školskú knižnicu, popozerať si nové tituly kníh pre deti, ktoré si môžu  vypožičať.

Druhý stupeň - žiaci si prezreli prezentáciu o knihách a knižniciach, po skončení mali pripravený kvíz, v ktorom súťažili o najlepšie umiestnenie. Vypracovávali pracovný list k uvedenej téme (čítanie s porozumením).

V týždni od 19.10. do 23.10.2020 bola na škole vyhlásená súťaž o "Jablko týždňa." Deti si každý deň nosili jablká, ktoré im ich triedni učitelia odvážili a zapísali. Víťazné jablko o váhe 520 g patrilo Damiánovi Pipíšovi z B3 variantu. Blahoželáme!!

Žiaci, ktorí sú ubytovaní na internáte, boli v čase od 6.10. do 15.10.2020 v karanténe. Zostali na našom školskom internáte, kde mali zabezpečenú stravu, výchovno - vzdelávací proces a pedagogický dozor - pani vychovávateľky Blažekovú a Lukačovičovú. Všetko prebiehalo za prísnych epidemiologických opatrení.

23. septembra 2020 prebiehal na škole "Deň zdravej desiaty". Žiaci v jednotlivých triedach si urobili nástenku o zdravej desiatej, vymaľovali omaľovanky. Z domu si prinieli na desiatu jogurty, ovocie, zeleninu, ... Boli poučení o význame zdravej výživy.

Tohtoročné jesenné účelové cvičenie sa konalo 23.9.2020 za spočiatku zamračeného, ale neskôr pekného počasia. Zúčastnili sa ho žiaci I. a II. stupňa A variantu a žiaci B variantu. Kvôli pretrvávajúcej pandémii sme prijali isté bezpečnostno - hyienické opatrenia: žiaci nastupovali a presúvali sa po určenej pochodovej trase so značnými mnohometrovými odstupmi medzi triedami. I samotné súťaže prebiehali oddelene po triedach. Počas súťaží žiaci hádzali granátom na cieľ, prenášali "raneného" a súťažili v preťahovaní sa lanom. V areáli Kamenného mlyna využili aj telocvičňu v prírode, venovali sa i futbalu, skákaniu na švihadlách, ... pod dozorom pedagogických pracovníkov školy.

Týmto cvičením sa naša škola zapojila pod hlavičkou "BeActive" do kampane "Európsky týždeň športu 2020."