Nachádzate sa v časti: Akcie  »  Škol.rok 2017/2018

V triedach C variantu sme opäť začali s canisterapiou. Dňa 15. januára 2018 zavítala medzi deti canisterapeutka Zdenka s border colliou Brizi. Psík pracoval na povely detí ako sadni, prines loptičku, ... Žiaci ho potom česali, kŕmili z lyžičky a podobne. 

Dňa 21.12.2017 sa konalo vianočné posedenie tried A a B variantov. Žiaci si najprv so svojimi triednymi učiteľmi pripravili malé občerstvenie, sviatočne vyzdobili stoly, zapálili kahanček. Pri počúvaní vianočných kolied sa zhovárali, pozreli si rozprávku, vymenili si darčeky, ...

V decembri bola vyhlásená súťaž o "Najkrajší medovník". Žiaci z každej triedy priniesli z domu napečené a vyzdobené medovníky. Keďže všetky boli pekné, víťaza sme neurčili. Na medovníčkoch si potom pochutnali na vianočnom posedení.

OZ Nezábudka Trnava v spolupráci s našou školou zabezpečilo v dňoch 7. a 19.12.2017 predaj žiackych výrobkov na Vianočných trhoch. Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým kupujúcim za dobrovoľné finančné príspevky našim deťom.

12. 12. 2017 našich žiakov čakalo vystúpenie v Zariadení pre seniorov na ul. T. Vansovej. Deti potešili starkých divadielkom "Anjelské Vianoce", básňami a piesňami s vianočnou tematikou. V závere starkých obdarovali sladkosťami. Strávili tam príjemné dopoludnie.

Dňa 11.12.2017 navštívili žiaci z literárno - dramatického krúžku svojich malých kamarátov v MŠ na Murgašovej ul. Predviedli im svoj vianočný program - divadielko, piesne, básne a rozdali drobné darčeky. Detičky tiež zaspievali a zarecitovali našim žiakom. Spoločne si potom zatancovali a zabavili sa. 

Dňa 8.12.2017 o 12.00 hod sa konalo Rodičovské združenie. V úvode sa rodičom prihovorila pani riaditeľka Mončeková, ktorá ich srdečne privítala a oboznámila s organizačnými zmenami našej školy. Potom vystúpili žiaci z jednotlivých tried I.stupňa a B variantu, tanečného a literárno - dramatického krúžku so svojím vianočným programom. 

V stredu, 6. decembra 2017 navštívil našu školu Mikuláš so svojími pomocníkmi. Chodil po triedach, kde ho deti  už od rána túžobne očakávali a s radosťou mu recitovali, spievali. Za odmenu dostali sladké balíčky a s Mikulášom sa aj odfotili.

V rámci akcie "Európsky týždeň boja proti drogám" sa na škole konali dve besedy spojené s prezentáciami:

21.11.2017 - "Škodlivosť fajčenia na ľudský organizmus" - pre žiakov 5. a 6. ročníka, ktorí boli oboznámení so Zákonom NR SR č.67/ 1997 Z.z. o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení.

22.11.2017 - beseda s pracovníčkou z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave, na tému boja proti drogám - pre žiakov 6. - 9. ročníkov.

Ďalšou úlohou bude žiakmi II. stupňa spracovať uvedenú tému boja proti drogovým závislostiam na hodinách výtvarnej výchovy ako plagát, resp. spracovať ju formou projektových prác vyjadrujúcich negatívny postoj voči tomuto nebezpečenstvu.      

Dňa 2. novembra 2017 sa konalo jesenné účelové cvičenie v Kamennom Mlyne. Žiaci si precvičili hod granátom do vytýčeného cieľa, preťahovanie lanom, prenos zraneného, skákanie na švihadle. Na záver si chlapci zahrali futbal, menšie deti sa venovali preliezkam, hojdačkám, ...

Počas cvičenia sa konala i súťaž "Švihadlový maratón", ktorej sa zúčastnili žiaci II. stupňa a B variantu. Dohromady preskočili švihadlo 1007 - krát. Vyhodnotení boli najlepší jednotlivci i triedy.

Najlepší jednotlivci:

1. Sergej Lakatoš, 5. A

2. Kevin Dzunka, 9. A

3. Martin Dunka, 8. A

 

Najlepšie triedy:

1. 9. A - 367 preskokov

2. 8. A - 198 preskokov

3. 6. A - 189 preskokov

 

V týždni od 23.10. do 27.10. 2017 prebiehala na škole súťaž o "Jablko týždňa" s najväčšou hmotnosťou. Tento rok ho priniesla žiačka 3. A triedy - Adriana Reptová, jeho hmotnosť bola rovných 500 g. Blahoželáme!

Majme na pamäti, že jablká sú veľmi zdravé a preto treba zjesť denne aspoň 1 jablko!

Dňa 24.októbra 2017 žiaci I. stupňa a B - variantu navštívili hudobné oddelenie Knižnice J.Fándlyho v Trnave. Význam a používanie čarovných slovíčok - ďakujem, prosím, prepáč, im pripomenula maňuška  a pieseň Mira Jaroša. Potom sa žiakom predstavili jednotlivé hudobné nástroje, ktoré si mohli aj sami vyskúšať. Dobrú náladu a radosť z pohybu zažili pri speve piesní a tancovaní. Odchádzali sme plní pekných zážitkov z hudby a spoločného stretnutia.

Medzinárodný deň školských knižníc si žiaci našej školy pripomenuli dňa 23.10.2017 rôznymi aktivitami:

- prezentácie: Školská knižnica, Ako vzniká kniha

- beseda na danú tému

- spoločné čítanie po triedach

- I. stupeň - omaľovánky k prečítaným rozprávkam

- II. stupeň - kvíz

Zároveň sme sa zapojili do projektu "Záložka do knihy spája školy".Dostali sme družobnú ŠZŠ v Košiciach. Deti spolu s učiteľmi vyrobili pre nových kamarátov pekné záložky, ktoré im boli poslané na výmenu s ich záložkami.

Dňa 17.10.2017 sme na škole privítali nášho kamaráta - bábkoherca Martina Žáka, ktorý nám pripravil úžasné predstavenie "Dúhový autobus". Deti boli priamo zapájané do deja, zoznámili sa s Francúzkom, USA, Afrikou. Naučili sa "cestovateľskú" pesničku, vyskúšali si filmovanie, ... Predstavenie bolo poučné, zábavné.

"Medzinárodný deň zvierat" oslávili žiaci I. stupňa, B a C variantu v Kalokagatii, dňa 4. októbra 2017. Čakal ich tam bohatý a zaujímavý program:

 

- beseda o živote psíkov v útulku

- ukážka výcviku policajných psov

- tvorivé dielne

- rôzne súťaže (priraď stopu zvieratku, čo patrí medzi domáce, exotické a lesné zvieratá, ...)

- divadielko

- kontakt s koníkmi, psíkmi, kozičkami a ovečkou

- ukážka ako sa pripravuje psík na výstavy, kŕmenie a fotenie sa s ním

Že väčšina detí má rada zvieratá a mnohé ich majú i doma, sa prejavilo i štedrým vyzbieraním krmiva, obojkov a hračiek pre psíkov z Trnavského útulku.

 

Každoročne symbolicky v prvý jesenný deň (tohto roku 22.9.) si uctíme prírodu a jej dary "Dňom zdravej desiatej". Žiaci si v tento deň priniesli množstvo hrušiek, banánov, jabĺk, ... Aj tety kuchárky pripravili deťom zdravú a chutnú desiatu. Počas celého dňa prebiehali besedy a rozhovory, čo je zdravá potrava, deti kreslili a modelovali ovocie, vytvorili plagáty na tému zdravá desiata. A čo je potešiteľné, mnohí žiaci si nosia ovocie i naďalej.