Nachádzate sa v časti: Akcie  »  Škol.rok 2018/2019

20.12.2018 sa konalo vianočné posedenie tried A a B variantu. Prvé dve hodiny si žiaci spoločne s pani učiteľkami a asistentkami pripravovali malé občerstvenie, výzdobu v triedach. Potom pri počúvaní kolied a rozhovoroch o Vianociach strávili spolu príjemné predpoludnie.

"Súťaž o najkrajší vianočný perník" prebehla počas adventného obdobia Vianoc. Skončila sa 20. decembra výstavkou perníkov a odovzdaním ich majiteľom na vianočné psedenie. Do akcie sa zapojili ročníky 1., 2., 4., 5. - 9. a B1 var. Piataci a deviataci piekli a zdobili perníky so svojimi triednymi učiteľkami, na hodinách pracovného vyučovania. Ostatné deti si zdobili perníky v triedach, predpripravené doma. Všetky perníky boli víťazné.

OZ Nezábudka Trnava v spolupráci s našou školou, zorganizovalo v dňoch 18. a 19. 12.2018 predaj žiackych výrobkov na Vianočných trhoch v meste. Touto cestou v mene detí veľmi pekne ďakujeme našim štedrým prispievateľom. Poďakovanie patrí i pedagógom, ktorí na tvorivých dielňach a hodinách pracovného vyučovania vyrábali vianočné výrobky a tiež tým, ktorí sa zúčastnili ich predaja.

Dňa 14. decembra 2018 sa vybraní žiaci z našej školy zúčastnili koncertu v Dome hudby. Tam im pedagógovia a žiaci zo ZUŠ zaspievali, zahrali na klavíri, saxofóne, gitarách vianočné piesne a koledy, ale i skladby klasikov.

13.12.2018 navštívili naši žiaci svojich malých kamarátov z MŠ na Murgašovej ul., kde im predviedli svoj vianočný program - divadielko, spev, tanček, ... Deti sa navzájom obdarovali sladkosťami.

V stredu, 12.12.2018 o 10.00 hod pripravili pedagógovia tried C variantu pre svojich žiakov a ich rodinných príslušníkov vianočné posedenie. V úvode prítomným zatancovali tanček žiaci z tanečného krúžku, potom mala krátky príhovor pani zástupkyňa Mončeková. Pri malom občerstvení a počúvaní vianočných kolied sa všetci dobre porozprávali a zabavili. Deti dostali od pani riaditeľky čokolády a dospelí z OZ anjelikov z korálok.

Žiaci z literárno - dramatického, speváckeho a tanečného krúžku vystúpili so svojím vianočným programom dňa 11.12.2018 v Zariadení pre seniorov na ul. T. Vansovej. Starkých potešili i vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

Dňa 5. decembra 2018 sa o 10.30 hod uskutočnil výchovný koncert "Nesieme Vám novinu". Manželia Hlbockí, ktorí profesionálne pôsobili v SĽUKu, nám pútavo priblížili tradície a zvyky Vianoc na Slovensku. Predstavili nám rôzne hudobné nástroje (drumbľa, gajdy, fujara, ...), zaspievali krásne slovenské koledy a vianočné piesne. Do svojho vystúpenia zapojili i deti, ktoré ich na záver odmenili drobnými darčekmi a veľkým potleskom.  

Aj tento rok dňa 5.12.2018 prišiel medzi nás Mikuláš so svojími pomocníkmi - čertom a anjelom. Navštívil všetky triedy na škole, kde si vypočul i básničky a pesničky od detí. Potom im porozdával sladké balíčky, ktorým sa žiaci veľmi potešili.

Tretí novembrový týždeň bol ďalším ročníkom "Európskeho týždňa boja proti drogám", ktorý bol prvý raz vyhlásený v roku 1998. Pri tejto príležitosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave organizuje na školách besedy na tému drogových závislostí. Pozornosť venuje hlavne žiakom základných a stredných škôl, kde realizuje interaktívne prednášky, spojené s distribúciou materiálov so zameraním na ľahko dostupné drogy, akými sú alkohol a cigarety.   

Na našej škole prebehla beseda 27.11.2018, v čase druhej vyučovacej hodiny. Bola určená pre žiakov ŠZŠI - II. stupeň, 7., 8. a 9. ročník a študentov OUI - 2. a 3. ročník.  

V piatok, 23.11.2018 o 12.00 hod sa konalo ZRPŠ. V úvode vystúpila pani zástupkyňa Mončeková, ktorá privítala rodičov a oboznámila ich s vnútornou smernicou ŠZŠI, platbou za stravu a internát, ...

Na záver žiaci z literárno - dramatického, tanečného a speváckeho krúžku predviedli rodičom svoj vianočný program. Potom nasledovali triedne RZ.

21. novembra 2018 sa v kine Hviezda konal už 9. ročník "Tvorby nepoznaných detí," kde vystúpili so svojím programom žiaci špeciálnych škôl. Naše deti sa prezentovali divadielkom, tančekom a spevom.

Dňa 14.11.2018 sa uskutočnila beseda s mestskou políciou na tému: "Prevencia kriminality detí a mládeže." Žiaci boli oboznámení s prácou polície, jej poslaním, kompetenciami a činnosťou poriadkového útvaru. Beseda bola spojená s priamou ukážkou výstroje a výzbroje mestských policajtov.

V týždni od 22.10. do 26.10.2018 súťažili žiaci o "Jablko týždňa" s najväčšou hmotnosťou. Tento rok sa víťazkou stala žiačka 4. A triedy, Adriana Reptová, ktorej jablko vážilo 350 g. Druhou víťazkou je Denisa Korčáková z 8. A, ktorá si za celý týždeň priniesla jablká o hmotnosti 1860 g. Blahoželáme!

Piatok, 29. októbra 2018, patril Halloweenu. Žiaci I. stupňa a B variantov sa so svojími triednymi učiteľkami prezliekli do masiek, zatancovali si, pobavili sa na rôznych hrách a odfotili sa. Väčší žiaci si vyzdobili triedu, nástenky halloweenskými motívmi.

Medzinárodný deň školských knižníc:

I. stupeň - 22.10.2018

- rozprávanie o knihách, rozprávkach, ...

- prezentácia na interaktívnej tabuli

- spoločné čítanie rozprávok "Tri prasiatka" a "O psíčkovi a mačičke", vyfarbenie omaľovánok

II. stupeň - 24.10.2018

- prezentácia o knihách, knižnici, ... na interaktívnej tabuli

- spoločné čítanie, beseda

- vedomostný kvíz

I tento rok sme sa zapojili do 9.ročníka česko - slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky povesti a príbehy nepoznajú hranice."

Našou partnerskou školou bola Spojená škola v Bytči. Novým kamarátom sme vyrábali a poslali záložky, sprievodný list a drobné darčeky. Od nich sme dostali záložky a pohľadnicu s pozdravom. 

17.10.2018 sa konal výchovný koncert "Láska, život alebo peniaze", na ktorom zaznelo veľa domácich i zahraničných piesní. Deti boli speváckym duom zapájané do súťaží, hier, spevu. Výborne sa celý čas všetci zabávali a zatancovali si. Spevákov odmenili veľkým potleskom a drobnými darčekmi.

Dňa 4. októbra 2018 navštívili žiaci našej školy Divadlo J. Palárika v Trnave, kde si pozreli predstavenie "Mlynárkin pytač". Bola to veselá komédia plná pesničiek, dobrej zábavy, kde nakoniec zvíťazila láska a dobro.

Európsky týždeň športu - Švihadlový maratón - vyhodnotenie:

Hodnotenie tried:

 

5. A - 6 žiakov - spolu 957 preskokov - najlepší Sebastián Pilo/316

6. A - 2 žiaci - spolu 412 preskokov - najlepší Sergej Lakatoš/377

7. A - 3 žiaci - spolu 90 preskokov - najlepšia Júlia Pilová/70

9. A - 2 žiačky - spolu 61 preskokov - najlepšia Nikola Ružičková/45

8. A - 1 žiačka - spolu 50 preskokov - Frederika Kačová/50

B  1 - 1 žiak - spolu 10 preskokov - Martin Hrotka/10

 

Hodnotenie jednotlivcov:

1. Sergej Lakatoš, 6. A - 304 - počet preskokov bez prerušenia

2. Sebastián Pilo, 5. A - 106

3. Dárius Pilo, 5. A - 101

4. Rastislav Kačo, 5. A - 75

5. Alexandra Kačová, 5. A - 48

6. Nikola Ružičková, 9. A - 45

7. Júlia Pilová, 7. A - 40

8. Frederika Kačová, 8. A - 30

9. Erik Kováč, 5. A - 29

10. Kristína Mihoková, 6. A - 25

11. Samuel Filo, 7. A - 17

12. Laura Valterová, 9. A - 16

13. Martin Hrotka, B 1 - 10

14. Sandra Vašková, 7. A - 3

 

 

Jesenné účelové cvičenie sa konalo 27. septembra 2018 v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn. Žiaci hádzali granátom na cieľ, prenášali "raneného" a veľmi živo súťažili v preťahovaní sa lanom. Využili aj telocvičňu v prírode a preliezky. Po skončení sa venovali aj iným hrám - skákaniu na švihadlách, futbalu, ... pod dozorom pedagogických pracovníkov. Žiaci prejavili zmysel pre súťaživosť, hravosť, záujem o pohyb a tým vytvorili dobrú atmosféru.

Nie je desiata ako desiata. Nie každá je tá "zdravá desiata". Musí obsahovať vitamíny, minerály, bielkoviny a sacharidy, aby náš mozog pracoval na 100% a naše vedomosti boli ohodnotené známkou 1. Už deviaty rok sa venujeme poznávaniu, ktorá desiata je tá najzdravšia.

Dňa 13.9.2018 na pozvanie OZ Nezábudka Trnava, navštívili našu školu kamaráti - Lenka a Michal Pánisoví z bábkového divadla Lienka. Žiakom I. stupňa, B a C variantov zahrali rozprávku "Kocúr v čižmách". Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, zapájali sa do deja, v závere si mohli pozrieť bábky. Bábkohercov odmenili veľkým potleskom.