Nachádzate sa v časti: Akcie  »  Škol.rok 2018/2019

Dňa 22.2.2019 sa konal karneval I. stupňa A variantu a B3 variantu. Zúčastnilo sa ho 23 žiakov. Predtým si žiaci vyrábali masky, vyzdobili triedu, prezliekli sa a namaľovali. V úvode prebehlo predstavovanie masiek , za tým nasledovali rôzne súťaže, do ktorých sa deti aktívne zapájali. Nakoniec bola diskotéka. Všetky deti mali veľkú radosť.

21.2.2019 sme v jedálni školy pripravili karneval pre deti z C1, C2, B1 a B2 variantov. V úvode sa predstavili a odfotili všetky masky, za čo dostali malú sladkú odmenu. Potom nasledovala zábava pri speve,tanci a malom občerstvení. Akcia sa deťom veľmi páčila.

14. februára 2019 sme si na škole pripomenuli Deň sv.Valentína, formou Valentínskej pošty. Žiaci počas celého mesiaca vyrábali svoje "valentínky", ktoré sa potom po triedach doručili tým správnym adresátom.

20.12.2018 sa konalo vianočné posedenie tried A a B variantu. Prvé dve hodiny si žiaci spoločne s pani učiteľkami a asistentkami pripravovali malé občerstvenie, výzdobu v triedach. Potom pri počúvaní kolied a rozhovoroch o Vianociach strávili spolu príjemné predpoludnie.

"Súťaž o najkrajší vianočný perník" prebehla počas adventného obdobia Vianoc. Skončila sa 20. decembra výstavkou perníkov a odovzdaním ich majiteľom na vianočné psedenie. Do akcie sa zapojili ročníky 1., 2., 4., 5. - 9. a B1 var. Piataci a deviataci piekli a zdobili perníky so svojimi triednymi učiteľkami, na hodinách pracovného vyučovania. Ostatné deti si zdobili perníky v triedach, predpripravené doma. Všetky perníky boli víťazné.

OZ Nezábudka Trnava v spolupráci s našou školou, zorganizovalo v dňoch 18. a 19. 12.2018 predaj žiackych výrobkov na Vianočných trhoch v meste. Touto cestou v mene detí veľmi pekne ďakujeme našim štedrým prispievateľom. Poďakovanie patrí i pedagógom, ktorí na tvorivých dielňach a hodinách pracovného vyučovania vyrábali vianočné výrobky a tiež tým, ktorí sa zúčastnili ich predaja.

Dňa 14. decembra 2018 sa vybraní žiaci z našej školy zúčastnili koncertu v Dome hudby. Tam im pedagógovia a žiaci zo ZUŠ zaspievali, zahrali na klavíri, saxofóne, gitarách vianočné piesne a koledy, ale i skladby klasikov.

13.12.2018 navštívili naši žiaci svojich malých kamarátov z MŠ na Murgašovej ul., kde im predviedli svoj vianočný program - divadielko, spev, tanček, ... Deti sa navzájom obdarovali sladkosťami.

V stredu, 12.12.2018 o 10.00 hod pripravili pedagógovia tried C variantu pre svojich žiakov a ich rodinných príslušníkov vianočné posedenie. V úvode prítomným zatancovali tanček žiaci z tanečného krúžku, potom mala krátky príhovor pani zástupkyňa Mončeková. Pri malom občerstvení a počúvaní vianočných kolied sa všetci dobre porozprávali a zabavili. Deti dostali od pani riaditeľky čokolády a dospelí z OZ anjelikov z korálok.

Žiaci z literárno - dramatického, speváckeho a tanečného krúžku vystúpili so svojím vianočným programom dňa 11.12.2018 v Zariadení pre seniorov na ul. T. Vansovej. Starkých potešili i vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

Dňa 5. decembra 2018 sa o 10.30 hod uskutočnil výchovný koncert "Nesieme Vám novinu". Manželia Hlbockí, ktorí profesionálne pôsobili v SĽUKu, nám pútavo priblížili tradície a zvyky Vianoc na Slovensku. Predstavili nám rôzne hudobné nástroje (drumbľa, gajdy, fujara, ...), zaspievali krásne slovenské koledy a vianočné piesne. Do svojho vystúpenia zapojili i deti, ktoré ich na záver odmenili drobnými darčekmi a veľkým potleskom.  

Aj tento rok dňa 5.12.2018 prišiel medzi nás Mikuláš so svojími pomocníkmi - čertom a anjelom. Navštívil všetky triedy na škole, kde si vypočul i básničky a pesničky od detí. Potom im porozdával sladké balíčky, ktorým sa žiaci veľmi potešili.

Tretí novembrový týždeň bol ďalším ročníkom "Európskeho týždňa boja proti drogám", ktorý bol prvý raz vyhlásený v roku 1998. Pri tejto príležitosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave organizuje na školách besedy na tému drogových závislostí. Pozornosť venuje hlavne žiakom základných a stredných škôl, kde realizuje interaktívne prednášky, spojené s distribúciou materiálov so zameraním na ľahko dostupné drogy, akými sú alkohol a cigarety.   

Na našej škole prebehla beseda 27.11.2018, v čase druhej vyučovacej hodiny. Bola určená pre žiakov ŠZŠI - II. stupeň, 7., 8. a 9. ročník a študentov OUI - 2. a 3. ročník.  

V piatok, 23.11.2018 o 12.00 hod sa konalo ZRPŠ. V úvode vystúpila pani zástupkyňa Mončeková, ktorá privítala rodičov a oboznámila ich s vnútornou smernicou ŠZŠI, platbou za stravu a internát, ...

Na záver žiaci z literárno - dramatického, tanečného a speváckeho krúžku predviedli rodičom svoj vianočný program. Potom nasledovali triedne RZ.

21. novembra 2018 sa v kine Hviezda konal už 9. ročník "Tvorby nepoznaných detí," kde vystúpili so svojím programom žiaci špeciálnych škôl. Naše deti sa prezentovali divadielkom, tančekom a spevom.

Dňa 14.11.2018 sa uskutočnila beseda s mestskou políciou na tému: "Prevencia kriminality detí a mládeže." Žiaci boli oboznámení s prácou polície, jej poslaním, kompetenciami a činnosťou poriadkového útvaru. Beseda bola spojená s priamou ukážkou výstroje a výzbroje mestských policajtov.

V týždni od 22.10. do 26.10.2018 súťažili žiaci o "Jablko týždňa" s najväčšou hmotnosťou. Tento rok sa víťazkou stala žiačka 4. A triedy, Adriana Reptová, ktorej jablko vážilo 350 g. Druhou víťazkou je Denisa Korčáková z 8. A, ktorá si za celý týždeň priniesla jablká o hmotnosti 1860 g. Blahoželáme!

Piatok, 29. októbra 2018, patril Halloweenu. Žiaci I. stupňa a B variantov sa so svojími triednymi učiteľkami prezliekli do masiek, zatancovali si, pobavili sa na rôznych hrách a odfotili sa. Väčší žiaci si vyzdobili triedu, nástenky halloweenskými motívmi.

Medzinárodný deň školských knižníc:

I. stupeň - 22.10.2018

- rozprávanie o knihách, rozprávkach, ...

- prezentácia na interaktívnej tabuli

- spoločné čítanie rozprávok "Tri prasiatka" a "O psíčkovi a mačičke", vyfarbenie omaľovánok

II. stupeň - 24.10.2018

- prezentácia o knihách, knižnici, ... na interaktívnej tabuli

- spoločné čítanie, beseda

- vedomostný kvíz

I tento rok sme sa zapojili do 9.ročníka česko - slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky povesti a príbehy nepoznajú hranice."

Našou partnerskou školou bola Spojená škola v Bytči. Novým kamarátom sme vyrábali a poslali záložky, sprievodný list a drobné darčeky. Od nich sme dostali záložky a pohľadnicu s pozdravom. 

17.10.2018 sa konal výchovný koncert "Láska, život alebo peniaze", na ktorom zaznelo veľa domácich i zahraničných piesní. Deti boli speváckym duom zapájané do súťaží, hier, spevu. Výborne sa celý čas všetci zabávali a zatancovali si. Spevákov odmenili veľkým potleskom a drobnými darčekmi.

Dňa 4. októbra 2018 navštívili žiaci našej školy Divadlo J. Palárika v Trnave, kde si pozreli predstavenie "Mlynárkin pytač". Bola to veselá komédia plná pesničiek, dobrej zábavy, kde nakoniec zvíťazila láska a dobro.

Európsky týždeň športu - Švihadlový maratón - vyhodnotenie:

Hodnotenie tried:

 

5. A - 6 žiakov - spolu 957 preskokov - najlepší Sebastián Pilo/316

6. A - 2 žiaci - spolu 412 preskokov - najlepší Sergej Lakatoš/377

7. A - 3 žiaci - spolu 90 preskokov - najlepšia Júlia Pilová/70

9. A - 2 žiačky - spolu 61 preskokov - najlepšia Nikola Ružičková/45

8. A - 1 žiačka - spolu 50 preskokov - Frederika Kačová/50

B  1 - 1 žiak - spolu 10 preskokov - Martin Hrotka/10

 

Hodnotenie jednotlivcov:

1. Sergej Lakatoš, 6. A - 304 - počet preskokov bez prerušenia

2. Sebastián Pilo, 5. A - 106

3. Dárius Pilo, 5. A - 101

4. Rastislav Kačo, 5. A - 75

5. Alexandra Kačová, 5. A - 48

6. Nikola Ružičková, 9. A - 45

7. Júlia Pilová, 7. A - 40

8. Frederika Kačová, 8. A - 30

9. Erik Kováč, 5. A - 29

10. Kristína Mihoková, 6. A - 25

11. Samuel Filo, 7. A - 17

12. Laura Valterová, 9. A - 16

13. Martin Hrotka, B 1 - 10

14. Sandra Vašková, 7. A - 3

 

 

Jesenné účelové cvičenie sa konalo 27. septembra 2018 v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn. Žiaci hádzali granátom na cieľ, prenášali "raneného" a veľmi živo súťažili v preťahovaní sa lanom. Využili aj telocvičňu v prírode a preliezky. Po skončení sa venovali aj iným hrám - skákaniu na švihadlách, futbalu, ... pod dozorom pedagogických pracovníkov. Žiaci prejavili zmysel pre súťaživosť, hravosť, záujem o pohyb a tým vytvorili dobrú atmosféru.

Nie je desiata ako desiata. Nie každá je tá "zdravá desiata". Musí obsahovať vitamíny, minerály, bielkoviny a sacharidy, aby náš mozog pracoval na 100% a naše vedomosti boli ohodnotené známkou 1. Už deviaty rok sa venujeme poznávaniu, ktorá desiata je tá najzdravšia.

Dňa 13.9.2018 na pozvanie OZ Nezábudka Trnava, navštívili našu školu kamaráti - Lenka a Michal Pánisoví z bábkového divadla Lienka. Žiakom I. stupňa, B a C variantov zahrali rozprávku "Kocúr v čižmách". Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, zapájali sa do deja, v závere si mohli pozrieť bábky. Bábkohercov odmenili veľkým potleskom.